Các loại thẻ ngân hàng tại việt nam

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@fmGAx
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  k7PRFrEj')) OR 344=(SELECT 344 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  nRBhf7td') OR 752=(SELECT 752 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  oyiJaT7w' OR 766=(SELECT 766 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 28=(SELECT 28 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 466=(SELECT 466 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 861=(SELECT 861 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  pnIdIDKR'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+826-826-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+318-318-1=0+0+0+1 or 'fHpO9CMD'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+143-143-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+362-362-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+822-822-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@WTafh
  555

Viết bình luận