Cách nhận biết thẻ thanh toán quốc tế Visa / Mastercard

Được đăng vào

Bình luận

 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  @@h9qnp
 • avatar

  1
  1'"
 • avatar

  1
  555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
 • avatar

  1
  555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
 • avatar

  1
  Pm7R2EU5')) OR 375=(SELECT 375 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  iXgpFaU6') OR 214=(SELECT 214 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  17VWXWOJ' OR 477=(SELECT 477 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -1)) OR 347=(SELECT 347 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5) OR 262=(SELECT 262 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  -5 OR 703=(SELECT 703 FROM PG_SLEEP(15))--
 • avatar

  1
  bzvjznlB'; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  1 waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1); waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  -1; waitfor delay '0:0:15' --
 • avatar

  1
  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
 • avatar

  1
  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
 • avatar

  1
  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
 • avatar

  1
  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
 • avatar

  1
  -1" OR 2+54-54-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1' OR 2+524-524-1=0+0+0+1 or 'XB4RKqXD'='
 • avatar

  1
  -1' OR 2+483-483-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  -1 OR 2+514-514-1=0+0+0+1
 • avatar

  1
  -1 OR 2+491-491-1=0+0+0+1 --
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  1
  555
 • avatar

  @@1Biha
  555

Viết bình luận